Tags: کاظم ایزدی

نمودهایی از سکولارشدن بدنه‌ های اصلیِ جامعه‌ شهری ایران: تغییر و بازتغییر ارزش‌ها وهنجارهای فرهنگی مسلط در ایران

چکیده  درهرجامعه ای، ازجمله ایران، روابط افراد با یکدیگرقرار دادی و خاص ا ست. این روابط معمولاً از بستر نیازهای فردی و جمعی برمی‌خیزد و نظام ارزشی آن جامعه (شامل ارزش‌های فرهنگی- دینی، سنتی واخلاقی -اجتماعی، خانوادگی، جنسیتی و…) را شکل می‌دهد. ارزش‌ها بارعاطفی- معنوی دارند ومعمولاً درهنجارها  نمود ظاهری پیدا می‌کنند. درهر جامعه‌ای نظام […]

علوم اجتماعی و تحول آن در ایران

۱- مقدمه   دراین نوشتار قصد داریم پیدایش وسیرتحول علوم اجتماعیِ درایران و کارکردآن را مورد تأمل و تعمق قرار بدهیم. ببینیم علوم اجتماعی، که درغرب از نیمه ی دوم قرن گذشته شکوفا شده وکاربردهای فراوان پیداکرده است در ایران درچه زمانی و چگونه  مطرح شد. دراین مقاله، میخواهیم نقش نمونه‌ای ازکارشناسان، فلاسفه، دانشمندان، اساتید […]