امروز:   چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۵

Today: August 24, 2016

۱۰ نکته درباره دموکراسی

/
محمدرفیع محمودیان
دموکراسی همیشه رادیکال است. دموکراسی همیشه به گفته رانسیر برهم زننده نظم و ساختارهای شکل گرفته بسته سیاسی و اجتماعی است. دموکراسی رادیکال دموکراسیِ تبلور یافته در همه عرصه های زندگی است.

امتناع نظری و عملی علم دینی

/
حسن یوسفی اشکوری
علم ماهیتاً و موضوعاً دینی‌شدنی نیست مگر به اعتبار ثانوی. همان‌ گونه که دین هم ماهیتاً و موضوعاً علمی‌شدنی نیست مگر به اعتبار ثانوی. زیرا که علم و دین دو موضوع متفاوت‌اند و متمایز و هریک کارکرد ذاتی خاصی دارند.

روشنفکری دینی و مسئله شرّ

/
محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر − در این نوشته درباره موضع دین در قبال مسئله شر بحث می‌شود و در مورد اسلام از آمیختگی آن با شرارت سخن می‌رود.

آزادگی از دیدگاه رازی: خرد در ستیز با پیامبری و دین

/
آرش جودکی
رازی تنها کسی است که در درازنای تاریخ فرهنگی ما بر پایه‌ی گمانه‌ی برابری هوش، و نه تنها خرد، سروری پیامبران و امامان را به پرسش کشیده است. چنین انگاره‌ای می‌تواند امروز چشم‌انداز دیگری در برابر اندیشه‌ی سیاسی بگشاید.

سیاستِ ترجمه در علوم انسانی

/
از ابتدای دهه‌ی هشتاد به این سو، نه تنها فضای اندیشه‌ی ایران به واسطه‌ی ترجمه‌ی متن‌های فیلسوفان زنده‌ی برجسته‌ی حال حاضر دنیا به طور نسبی معاصر شد، بلکه همچنین شماری از مترجمان «جوان» به این حیطه وارد شدند.

زبانِ تجدّد

/
داریوش آشوری
پیدایش و گسترشِ نهادهایِ مدرن، وام‌گیریِ معنا از راهِ ترجمه یا وام‌گیریِ واژه، به‌ویژه از زبانِ فرانسه، راهي ناگزیر برایِ گشودنِ زبانِ فارسی به رویِ جهانِ مدرن و زبانِ آن بود. این زبان اگرچه نام‌اش هنوز فارسی بود، در حقیقت، زبانِ دورگه‌اي بود.

تاریخ مفهوم‌ها

/
محمدرضا نیکفر
در نوشته‌ی زیر از متن فرهنگ ایرانی حرکت می‌کنیم تا به درک "تاریخ مفهوم‌ها" نزدیک شویم، پس از آن اندکی بر روی تاریخچه‌ی نظریه‌ی "تاریخ مفهوم‌ها"، که زادگاه آن جهان آلمانی زبان است، مکث می‌کنیم و طرح ساده‌ای از روش‌شناسی آن به دست می‌دهیم.