Tags: علیرضا مناف زاده

مسئله هویت

انجمن آزادی اندیشه کنفرانس «مسئله هویت» را شنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۳ آذر ۱۳۹۸) در شهر کلن آلمان با سخنرانی علیرضا مناف‌زاده،‌ حسن یوسفی اشکوری و محمدرضا نیکفر برگزار کرد. عنوان سخنرانی علیرضا مناف‌زاده «کتاب‌های درسی تاریخ: پیام آوران صلح یا منادیان کینه و نفرت» بود. مناف‌زاده سخنرانی خود را با پاسخ به این پرسش‌ها آغاز […]

هویت: گوهری نامشهود یا تصویری خیالی

                        پیش از هر چیز بهتر است به پرسشی دربارة تعریف هویت ملی و رابطة آن با سایر هویت‌های جمعی بپردازیم. آیا در کار شما به تعریف خاصی از هویت ملی اشاره شده است؟                         شاید ضروری باشد اول چند مفهوم اساسی را در ارتباط با این موضوع با مراجعه به منابع معتبرِعلمی تعریف کنم. […]

ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی

علیرضا مناف زاده – دومین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹؛ این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت گرفته‌ است. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می‌شوند.

نگاهی به تازه‌ترین مطالعات درباره مفهوم ایران

علیرضا مناف زاده – اولین وبینار از مجموعه وبینارها با موضوع «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹؛ این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت گرفته‌ است. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می‌شوند.

احمد کسروی: یک درفش، یک دین، یک زبان

احمد کسروی روز هشتم مهرماه 1269 خورشیدی (1890 میلادی) در محلۀ هُکماوار (یا حُکم‌آباد) تبریز در خانواده‌ای پارسا و پرهیزگار چشم به جهان گشود و روز دوشنبه بیستم اسفند ماه 1324 به دست گروهی مسلمانِ متعصب در کاخ دادگستری تهران کشته شد. در آن روز بلیغ، بازپرسِ شعبۀ 7 دادسرای تهران، کسروی را برای بازپرسیِ […]