گفتگوی بهداد بردبار با دکتر احمد محمدپور و دکتر کمال سلیمانی –

سومین وبینار از مجموعه وبینارهای «ملیت و هویت ملی» در نیم سال دوم ۲۰۱۹؛

این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت گرفته‌ است. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می‌شوند.

در پیوند با این وبینار مطالعه مقاله «آیا غیرفارس ها می‌توانند حرف بزنند؟» بطور مشترک به قلم دکتر محمد‌پور و دکتر سلیمانی از صفحه ۱۳۶ شماره ۸ نشریه آزادی اندیشه توصیه می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *