image_pdf

محمود مسائلی –

اصول اخلاق جهانی چیست و معنویت گرایی چه نسبتی با آن دارد؟

این گفتار در چهارچوب وبینارهای انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا برگزار شده است.