image_pdf

تولید دانش فمینیستی در جنوب جهانی

سمیه رستم‌پور

پژوهشگر حوزه جنسیت و دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه پاریس هشت

وبینار یکشنبه ۴ اکتبر، ۱۳ مهر ماه

ساعت ۷ عصر اروپای مرکزی

همگام با سربرآوردن و رشد سرمایه داری نولیبرال و جهانی‌ شده از دهه هفتاد میلادی بدین سو، تولید دانش فمینیستی نیز در سطح جهانی و منطقه ای روند جدیدي را از سر گرفته است. با رشد نابرابری ها و شکاف های تبعیض آمیز در سطح جهانی، که متاثر از برتری اقتصادی-سیاسی کشورهای قدرتمند جهانی است، تجربه زنان در کشورهای شمال جهانی اغلب به عنوان یک الگوی جهان شمول و عمومی به زنان در کشورهای حاشیه ای با تجربیاتی متفاوت از جنسیت، تحمیل شده است. با نگاهی انتقادی-ماتریالیستی به فرآیند تولید دانش فمینیستی و مقولۀ “اروپامحوری”، بحث پیش رو جدل های نظری در این حوزه (یونیورسالیسم و لوکالیسم) و پیامدهای ضمنی آن برای کشوری مثل ایران را مورد توجه قرار خواهد داد. در انتها، اشاره خواهد شد که چطور مشابه با نابرابری های جهانی، سلطه فمینیسم مرکزگرا در ایران نیز به نادیده گرفتن تجربیات زنان «اقلیت های ملی» و به تبع به حاشیه رفتن دانشی منجر شده است که حامل آن هستند.

پخش همزمان در یوتیوب، فیس بوک، اینستاگرام، تویتر، پریسکوپ

@iranacademia
https://www.youtube.com/IranAcademia
https://www.facebook.com/IranAcademia
https://twitter.com/IranAcademia
https://www.instagram.com/IranAcademia/
https://www.pscp.tv/IranAcademia