image_pdf

گفتگو با اصغر شیرازی – بخش اول

در بخش اول این وبینار زنده دکتر اصغر شیرازی پژوهش اخیر خود «ایرانیت، ملیت، قومیت» را معرفی کرده و به سیر پیدایش و تحول ملت و ملت گرایی در ایران و گرایش‌های متعارض و متفاوت با آن از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی تا پایان سلطنت رضاشاه بر مبنای یک برداشت شهروندی از مفهوم ملت می پردازد.


گفتگو با اصغر شیرازی – بخش دوم

در بخش دوم دکتر اصغر شیرازی در گفتگو با کاظم کردوانی به پرسش‌های مطرح شده (در کامنت‌های بخش اول) پاسخ می‌گویند.

این گفتار در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند.