اساسنامه

راهبرد و اساسنامه انجمن آزادی اندیشه

عنوان: انجمنِ آزادیِ اندیشه

تبصره ۱: از این پس در این راهبرد و اساسنامه، «انجمن» نامیده می‌شود.

تعریف و اهداف:

 1. «انجمن» نهادی است مدنی و غیرانتفاعی.
 2. «انجمن» جمعی است متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران.
 3. «انجمن» خود را به آزادیِ اندیشه و بیان و به سنجش و انتقادِ روشنگرانه‌ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیتِ علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفتِ اعتبار آن‌ها د رایران متعهد می‌داند.
 4. «انجمن»، نهادی است مستقل، غیر حزبی، غیر ایدئولويک که برایِ اهدافِ زیر کوشاست:
  • یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آن‌ها و تقویتِ این علوم در ایران،
  • رشدِ روشنگری و گسترشِ آزادیِ اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت و گویِ آزاد،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکرانِ ایران،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گویِ سامان یافته میانِ روشنفکران ایران و دیگر روشنفکرانِ جهان به خصوص روشنفکرانِ کشورهایِ همجوارِ ایران و منطقه‌ی خاورمیانه و آسیایِ مرکزی.

اساسنامه:

 1. هر کسی که به اعتبارِ آثارِ قلمی و ماهیتِ مشغولیت هایش در حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی فعالیت ‌کند و به تقویتِ این علوم در ایران علاقه‌مند باشد و به طرحِ راهبردی و اساسنامه‌ی «انجمن» متعهد شود، می‌تواند عضوِ «انجمن» باشد.
 2. هر عضوِ «انجمن» به اصلِ مدارا و پذیرشِ اصلِ تکثرگرایی و احترام به حقوقِ دیگران پایبند است.
 3. همه‌ی اعضای «انجمن» از حقوقِ برابر برخوردار هستند.
 4. در باره‌ی پذیرش عضویت افراد، هیئت مدیره‌ی «انجمن» تصمیم می‌گیرد.
  • تبصره ۱: چنان چه تقاضایِ فردی با پاسخِ منفیِ هیئت مدیره روبرو شود و او به این تصمیم اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراضِ خود را به صورتِ کتبی به اطلاعِ هیئت مدیره برساند و هیئت مدیره موظف است حداکثر تا یک ماه این موضوع را به اطلاعِ کلیه‌ی اعضای «انجمن» برساند و نظرِ آنان را جویا شود. چنان چه اکثریتِ اعضا (پنجاه در صد به اضافه‌ی یک) با تصمیمِ هیئت مدیره مخالف باشند، هیئت مدیره موظف به پذیرفتنِ عضویتِ فردِ تقاضا کننده است.
 5. هر عضو موظف به پرداختِ حقِ عضویت است.
  • تبصره ۱: مبلغِ حقِ عضویت را هر دو سال یک بار هیئت مدیره تعیین می‌کند و چگونگی پرداخت حق عضویت در آیین نامه‌ی داخلی مشخص خواهد شد.
  • تبصره ۲: هر عضو که به مدتِ یک سال حقِ عضویت خود را پرداخت نکرده باشد، مادامی که آن را نپرداخته است در تصمیم گیری‌ها حقِ رأی ندارد، اما از حقِ شرکت در بحث‌ها و طرحِ دیدگاه‌های خود برخوردار است.
 6. کلیه‌ی کسانی که در نخستین مجمعِ عمومیِ «انجمن» شرکت می‌کنند و طرحِ راهبردی و اساسنامه‌ی «انجمن» را تصویب می‌کنند، عضوِ مؤسسِ «انجمن» به شمار می‌آیند.
 7. ارگان‌های «انجمن» عبارت‌ اند از: مجمعِ عمومی، هیئت مدیره، شورایِ سرپرستیِ نشریه، نشریه‌ی انجمن، دایره‌ی امور مالی، سایتِ انجمن، فیس بوکِ انجمن.
 8. مجمعِ عمومی:
  1. مجمعِ عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیریِ «انجمن» است.
  2. مجمعِ عمومی هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود.
  3. بررسی و تصویبِ عملکرد «هیئت مدیره» و دیگر ارگان‌های «انجمن» از اختیارات و وظایفِ مجمع عمومی است.
  4. انتخابِ «هیئت مدیره» از اختیارات و وظایفِ مجمع عمومی است.
  5. تعیینِ سیاست و نقشه‌ی راهِ میانِ دو مجمع عمومی از اختیارات و وظایفِ مجمع عمومی است.
  6. هیئت مدیره موظف است دست کم یک ماه پیش از تشکیل، تاریخ و زمان و نحوه‌ی برگذاریِ مجمعِ عمومی «انجمن» را به اطلاعِ کلیه‌ی اعضا برساند.
  • تبصره ۱: هیئت مدیره موظف است دست کم یک ماه پیش از تشکیل، تاریخ و زمان و نحوه‌ی برگذاریِ مجمعِ عمومی «انجمن» را به اطلاعِ کلیه‌ی اعضا برساند.
  • تبصره ۱:با شرکتِ اکثریتِ اعضا (پنجاه در صدِ به اضافه‌ی یک) دارایِ حق رأی مجمعِ عمومیِ «انجمن» رسمیت می‌یابد.
  • تبصره ۳: هیئت مدیره موظف است دست کم یک ماه پیش از تشکیل، تاریخ و زمان و نحوه‌ی برگذاریِ مجمعِ عمومی «انجمن» را به اطلاعِ کلیه‌ی اعضا برساند.
  • تبصره ۳: کلیه‌ی مصوباتِ مجمعِ عمومیِ عادی و فوق العاده با اکثریتِ آرا (پنجاه در صدِ به اضافه‌ی یک) – به جز تغییرِ«راهبرد و اساسنامه» – رسمیت می‌یابد.
  • تبصره ۴: کلیه‌ی پیش نهاد‌ها‌ی اعضاءِ دارایِ حقِ رأی برایِ قرار گرفتن در دستورِ کارِ مجمعِ عمومیِ «انجمن» می‌بایست دو ماه پیش از تشکیلِ مجمعِ عمومی به صورتِ کتبی به اطلاعِ هیئت مدیره رسانیده شود.
  • تبصره ۵: چنان چه جلسه‌ی نخست مجمعِ عمومیِ «انجمن» به حدِ نصابِ لازم نرسد، هیئت مدیره موظف است حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخِ این مجمعِ عمومی، مجمعِ عمومی را فرابخواند که با شرکتِ هر تعداد از اعضاء دارایِ حق رأی رسمیت می‌یابد.
  • تبصره ۶: هر عضوِ دارایِ حقِ رأی می‌تواند وکالت یک نفر از اعضاء دارایِ حقِ رأی را در مجمعِ عمومی به عهده داشته باشد.
  • تبصره ۷: یک سومِ اعضاءی دارایِ حقِ رأی می‌توانند در صورتِ لزوم خواستارِ تشکیلِ مجمعِ عمومیِ فوق العاده‌ی «انجمن» شوند. هیئت مدیره پس از دریافتِ این تقاضا، موظف است حداکثر تا دو ماه مجمعِ عمومیِ فوق العاده را فرا بخواند. رسمیت یافتنِ این مجمعِ عمومیِ فوق العاده نیز طبقِ مقرراتِ مجمعِ عمومیِ عادی خواهد بود.
 9. هیئت مدیره:
  1. هیئت مدیره متشکل از هفت عضوِ اصلی و دو عضوِ جانشین است.
  2. هیئت مدیره توسطِ مجمعِ عمومی «انجمن» انتخاب می‌شود.
   • تبصره ۱: در صورتِ بازماندن هر یک از اعضایِ اصلیِ هیئت مدیره (استعفا یا هر علتِ دیگری) از فعالیت در چارچوبِ وظایفِ محوله از سویِ «انجمن»، عضو یا اعضای جانشین به ترتیب آرایِ کسب شده در مجمعِ عمومی جایگزینِ عضو یا اعضاءِ کناررفته می‌شود (‌می‌شوند).
   • تبصره ۲: چنان چه تعدادِ اعضاءی هیئت مدیره کم تر از نصفِ به اضافه‌ی یک کلِ اعضا شود (به رقمِ چهار نفر برسد)، هیئت مدیره موظف است برایِ کامل کردنِ تعدادِ اعضایِ هیئت مدیره، مجمعِ عمومیِ فوق العاده‌ی «انجمن» را فرابخواند.
  3. برپایی گردهم آیی‌های دوره‌ای «انجمن» و سامان دادنِ شرکتِ اعضا در گردهم آیی‌هایی که متضاد با اهداف و اساسنامه‌ی آن نباشند، از وظایفِ هیئت مدیره است.
  4. تأمین منابعِ مالیِ نشریه و سایت و برگزاریِ گردهم آیی‌های دوره‌ای «انجمن» (در چارچوبِ سندِ راهبردی و با حفظِ اصلِ خدشه ناپذیرِ استقلالِ انجمن و شفافیت امور مالی) از وظایفِ هیئت مدیره است.
  5. افرون بر مواردِ تصریح شده حوزه‌ی اختیارات و وظایفِ هیئت مدیره درماده ۴ (و تبصره ۱)، ماده ۵ (تبصره ۱)، ماده ۷، ماده ۵/۸، ماده ۵/۸ (تبصره‌های ۴ و ۵ و ۷)، ماده ۹، ماده ۱/۱۰، ماده ۱۴، ماده ۲/۱۲ (و تبصره ۱)، ماده ۱۳ (و تبصره ۱)، ماده ۱۴ (و تبصره ۱)، هیئت مدیره مسئولیتِ کلیِ هدایتِ فعالیت‌های «انجمن» را به عهده دارد.
 10. شورایِ سرپرستیِ نشریه‌ی انجمن:
  1. هیئت مدیره جمعی پنج نفره از میانِ اعضا یا هیئت مدیره را به عنوانِ «شورایِ سرپرستیِ نشریه‌ی انجمن» به مدت دو سال انتخاب می‌کند.
 11. نشریه‌ی انجمن:
  1. نشریه‌ی «انجمن»، قلبِ فعالیت‌های «انجمن» را تشکیل می‌دهد.
  2. نشریه‌ی «انجمن» زیر نظرِ شورایِ سرپرستیِ نشریه‌ی «انجمن» منتشر می‌شود.
  3. چگونگیِ سازوکارِ انتخابِ مقالات و نحوه‌ی انتشار آن‌ها، در آیین نامه‌ی داخلیِ شورای سرپرستی نشریه‌ی «انجمن» مشخص خواهد شد. این آیین نامه با تصویبِ هیئت مدیره‌ی «انجمن» رسمیت خواهد یافت.
 12. دایره‌ی امور مالی:
  1. دایره‌ی امور مالیِ «انجمن» از یک مسئولِ مالی و یک ناظرِ مالی تشکیل می‌شود.
  2. هیئت مدیره‌ی «انجمن» یک نفر از میان خود را به عنوانِ مسئولِ امورِ مالیِ «انجمن» انتخاب می‌کند.
   • تبصره ۱:مسئولِ امورِ مالی، سیاست‌های مالیِ «انجمن» را با تأییدِ هیئت مدیره تنظیم می‌کند و به پیش می‌برد.
   • تبصره ۲:مسئولِ امورِ مالی، موظف است گزارشِ دقیق امورِ مالی «انجمن» را به مجمعِ عمومی «انجمن» ارائه کند.
  3. مجمعِ عمومی «انجمن» یک نفر از اعضای خود را به عنوانِ ناظرِ امورِ مالی انتخاب می‌کند.
   • تبصره ۱:ناظرِ امورِ مالی در هر زمان که ضروری بداند می‌تواند بی هیچ محدودیتی کلیه‌ی امورِ مالیِ «انجمن» را بررسی کند.
   • تبصره ۲:گزارشِ مالیِ مسئولِ امورِ مالیِ «انجمن» به مجمعِ عمومی می‌بایست همراه با تأییدیه‌ی ناظرِ مالی باشد.
 13. سایتِ انجمن:
  هیئت مدیره می‌تواند در صورتِ تشخیصِ ضرورت و فراهم بودنِ امکانات، به راه اندازیِ یک سایتِ خاصِ انجمن مبادرت ورزد.
  • تبصره ۱:چگونگیِ راه اندازی و سیاست گذاری و نحوه‌ی انتشارِ مقالات از اختیاراتِ هیئت مدیره است که در آیین نامه‌ی داخلیِ آن مشخص خواهد شد.
 14. فیس بوکِ انجمن:
  هیئت مدیره می‌تواند در صورت تشخیصِ ضرورت و فراهم بودنِ امکانات، به راه اندازیِ یک صفحه‌ی فیس بوکِ خاصِ انجمن مبادرت ورزد.
  • تبصره ۱:چگونگیِ راه اندازی و سیاست گذاری و نحوه‌ی انتشارِ مقالات از اختیاراتِ هیئت مدیره است که در آیین نامه‌ی داخلیِ آن مشخص خواهد شد.
 15. تغییرِ طرحِ راهبردی و اساسنامه::
  هر نوع تغییر در طرحِ راهبردی و اساسنامه‌ی «انجمن» دست کم به پیشنهادِ ده نفر از اعضای دارایِ حقِ رأی قابل طرح است و تنها با رأیِ دو سومِ اعضایِ دارایِ حقِ رأی رسمیت می‌یابد.
 16. هیئت مدیره‌ی موقتِ انجمن:
  «هیئت مدیره‌ی موقتِ انجمن» که با اجماع و موافقتِ اعضای فعلیِ «انجمن» تشکیل شده است، تا تشکیلِ نخستین مجمعِ عمومیِ «انجمن» کلیه‌ی وظایف و اختیاراتِ «هیئتِ مدیره‌ی انجمن» را به عهده دارد.
 17. این پیشنهادِ «راهبرد و اساسنامه» درهفده ماده و نوزده تبصره تنظیم شده است که به نخستین مجمعِ عمومی «انجمن» برای بررسی و تصویب نهایی ارائه خواهد شد.

* این راهبرد و اساسنامه در جلسه‌ی مورخ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ «هیئت مدیره‌ی موقت انجمن» به تصویب نهایی رسید.
اسامی هیئت مدیره‌ی موقت در زمان تصویب: نیره توحیدی، آرش جودکی، اسفندیار طبری، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، محمدرضا نیکفر، عطا هودشتیان، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری.

خبرنامه آزادی اندیشه

درباره آزادی اندیشه بیشتر بدانید

آخرین مطالب آزادی اندیشه

انقلاب فرهنگی: چهار دهه رویارویی حکومت دینی و دانشگاه

از مجموعه همایش‌های انجمن آزادی اندیشه با همکاری فروم زن زندگی آزادی کُلن و آکادمی ملانشتن مکان: آکادمی ملانشتن Kartäusergasse 9, 50678 Köln زمان: جمعه ۲۶ آوریل برابر با ۷ […]

شصت سال پس از انتشار کتاب غرب‌زدگی

شصت سال پس از انتشار کتاب غرب‌زدگی بررسی، پی‌آمدهای آن، جهان آن دورانِ روشنفکری ایران کاظم کردوانی جامعه‌شناس **** بخش نخست: گفتار کاظم کردوانی بخش دوم: پرسش و پاسخ بخش […]

فراخوان مقاله: دین و جامعه دینی در ایران – وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده

فراخوان شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه برای دو شماره‌ی آینده “دین و جامعه دینی در ایران – وضعیت کنونی و چشم‌انداز آینده”   برآنیم که دو شماره آینده ژورنال آزادی […]