Home > مولتی مدیا > ویدئو: شهر و شهروندی در آیینه از هم فروریختن ساختمان پلاسکو

ویدئو: شهر و شهروندی در آیینه از هم فروریختن ساختمان پلاسکو

-
کاظم کردوانی
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - Nov 5, 2017

آتش سوزی و ازهم فروریختن ساختمان پلاسکو به علتهای گوناگون و در پیِ دست به دست دادن عاملهای مختلفِ تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و روانی به یکباره به نمادی تبدیل شد که از خود این رویداد بسیار فراتر رفت و چیزهایی را به نمایش گذاشت که جداجدا، و به چشم بسیاری بی ارتباط باهم، در جامعه یا زیرِ پوستِ جامعه به شکل نهان یا آشکار جاری بودند. کاظم کردوانی در این گفتار در پرتوِ این رویداد به موضوعهای مختلفی که با زیستِ شهروندی و زندگی امروزین ایرانیان ارتباط دارند، می پردازد.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.