Home > نوار پیشنهادی > بازنگری جنبش سبز، یک‌دهه پس از وقوع / اکبر مهدی

بازنگری جنبش سبز، یک‌دهه پس از وقوع / اکبر مهدی

-
اکبر مهدی
یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸ - Jul 7, 2019
دهمین سالگرد جنبش اعتراضی سبز توجه جدیدی را نسبت به این پدیده جلب کرده است. تحلیگران ماهیت، اهمیت، موفقیت، شکست، و تداوم این پدیده را مورد ارزیابی قرار داده اند. پس از یک دهه از وقایعی که در عمل و نظر درباره این جریان شکل گرفت ضرورت دارد که یک بازنگری تحلیلی از ماهیت این پدیده و پردازش های تحقیقی و تحلیلی نسبت به آن انجام گیرد. آیا این پدیده یک جنبش بود و اگر چنین بود ابعاد و ویژگی های نسبت داده شده به آن در سالهای ۸۹-۱۳۸۸ به چه میزان و با چه کیفیتی دوام یافته است؟ آیا هنوز جنبش زنده است؟ اگر هست، آیا هنوز برای رژیم از همان میزان تهدید ده سال قبل برخوردار است؟ طرفداران و مخالفان دیروز و امروز جنبش چه قشرها و طبقاتی هستند؟ این جنبش چه آموزه هایی برای جنبش هایی سیاسی در آینده ایران دارد؟
You may also like
تحلیلی بر جنبش اخیر مردم ایران
سبزها بیخود قرمز نشدند

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.