ویدئو: اصلاح دینی در ایران، ۵۰۰ سال پس از قیام مارتین لوتر

در این جلسه محمدرضا نیکفر، کاظم کردوانی و حسن یوسفی اشکوری دیدگاه‌هایشان را در مورد دین‌پیرایی و تاریخ جنبش اعتراضی لوتر مطرح کردند.