Month

July 2016

آزادگی از دیدگاه رازی: خرد در ستیز با پیامبری و دین

/
آرش جودکی
رازی تنها کسی است که در درازنای تاریخ فرهنگی ما بر پایه‌ی گمانه‌ی برابری هوش، و نه تنها خرد، سروری پیامبران و امامان را به پرسش کشیده است. چنین انگاره‌ای می‌تواند امروز چشم‌انداز دیگری در برابر اندیشه‌ی سیاسی بگشاید.

سیاستِ ترجمه در علوم انسانی

/
از ابتدای دهه‌ی هشتاد به این سو، نه تنها فضای اندیشه‌ی ایران به واسطه‌ی ترجمه‌ی متن‌های فیلسوفان زنده‌ی برجسته‌ی حال حاضر دنیا به طور نسبی معاصر شد، بلکه همچنین شماری از مترجمان «جوان» به این حیطه وارد شدند.

زبانِ تجدّد

/
داریوش آشوری
پیدایش و گسترشِ نهادهایِ مدرن، وام‌گیریِ معنا از راهِ ترجمه یا وام‌گیریِ واژه، به‌ویژه از زبانِ فرانسه، راهي ناگزیر برایِ گشودنِ زبانِ فارسی به رویِ جهانِ مدرن و زبانِ آن بود. این زبان اگرچه نام‌اش هنوز فارسی بود، در حقیقت، زبانِ دورگه‌اي بود.