معرفی نشریه

عرصهی نشريهی «آزادی انديشه»، علوم انسانی و اجتماعی است. سه جزء درهمتنيدهی «علوم انسانی و اجتماعی» و «انديشه» و «آزادی» همهی ضرورتِ وجودی و هدفهای نشريه را بيان میکند.

ابزار کارِ علوم انسانی و اجتماعی «کلمه» است و با «کلمه» است که دراين علوم نظريهپردازی می‌­شود. و به اين معنا، علوم انسانی و اجتماعی علمِ «گفتمان» است.

«کلمه» و «گفتمان» در قالبِ «انديشه» است که شکل میگيرند و به هماننسبت که انديشه گسترش و به افقهای وسيعتری دست میيابد، کلمه و گفتمان هم با رنگهای متنوعتر و پربارتری جلوه می‌کنند. اما، انديشه نمی‌­تواند گسترش يابد مگر در ميدانِ بی­کرانِ آزادی.

از همينرو، سنگِ بنای نشريه بر پاسداری از آزادی بی‌­حصر و استثنایِ انديشه و بيان است. در آزادی بيحصر و استثنا (که متفاوت است از آزادی بی­‌قيد و شرط؛ که میدانيم آزادی هم قيد دارد و هم شرط) «بیحصر» بهمعنای حق آدميان است در ورود به همهی عرصههای هستی و فکر و کند و کاو در آن و «بیاستثنا» به اين معناست که هيچ انسانی را نبايد در بيانِ نظر و انديشهی خود باز داشت.

از همينرو، میخواهيم دريچهای باشيم گشوده بر افقِ گستردهی انديشه تا همهی آنان که دغدغه‌­یعلوم انسانی و اجتماعی دارند و رشد و شکوفايی آن را برای امروز و فردای ايران ضروری می‌­شمرند و معتقد به آزادی انديشه و بيان هستند، اين نشريه را از آنِ خود بدانند.


*نشریه «آزادی اندیشه» وابسته به «انجمن آزادی اندیشه» است و زیر نظرِ شورای تحریریه منتشر می‌­شود.

شورای تحریریه نشریه: نیره توحیدی، آرش جودکی، کاظم کردوانی، محمدرضا نیکفر، حسن یوسفی اشکوری

سردبیر نشریه: کاظم کردوانی

* کلیه­ی مقاله‌­های نشریه به صورتِ “همتاخوانی”  (peer review) و با ارزیابیِ دو صاحب‌­نظرِ حوزه­ای که مقاله به آن تعلق دارد (بی­‌آنکه نام نویسنده را بدانند) منتشر می‌­شوند.

* نشریه‌­ی “آزادی اندیشه” در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

* تماس با شورای تحریریه‌­ی نشریه:

azadiandisheh.journal (at) azadiandisheh.com