عضویت در انجمن

همان­طور که در اساسنامه «انجمن آزادی اندیشه» آمده است:

۱- «انجمن» نهادی است مدنی و غيرانتفاعی.

۲ – «انجمن» جمعی است متشکل از دانشگاهيان و پژوهشگران و روشنفکران.

۳- «انجمن» خود را به آزادیِ انديشه و بيان و به سنجش و انتقادِ روشنگرانه­‌ی تفکر و ترويج و دفاع از حيثيتِ علوم انسانی و اجتماعی و پيشرفتِ اعتبار آنها در ايران متعهد می­‌داند.

۴ – «انجمن»، نهادی است مستقل، غير حزبی، غيرايدئولويک که برایِ اهدافِ زير کوشاست:

ياری رسانيدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنيادهای آنها و تقويتِ اين علوم در ايران.

رشدِ روشنگری و گسترشِ آزادیِ انديشه و نقد و بيان و نشر و گفت‌وگویِ آزاد.

برقراری و ياری رساندن به گفت‌وگویِ سامان‌يافته ميانِ روشنفکرانِ ايران.

برقراری و ياری رساندن به گفت‌وگویِ سامان‌يافته ميانِ روشنفکران ايران و ديگر روشنفکرانِ جهان به‌خصوص روشنفکرانِ کشورهایِ همجوارِ ايران و منطقه‌ی خاورميانه و آسيایِ مرکزی.

و براساس همین اساسنامه،

۱. هر کسی که به‌اعتبارِ آثارِ قلمی و ماهيتِ مشغوليت‌هايش در حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی فعاليت می‌کند و به تقويتِ اين علوم در ايران علاقه‌مند است و به طرحِ راهبردی و اساسنامه «انجمن» متعهد است، می‌تواند عضوِ «انجمن» باشد.

۲. هر عضوِ «انجمن» به اصلِ مدارا و پذيرشِ اصلِ تکثرگرايی و احترام به حقوقِ ديگران پايبند است.

۳. همه‌ی اعضای «انجمن» از حقوقِ برابر برخوردار هستند.

۴. درباره‌ی پذيرش عضويت افراد، هيئت مديره‌ی «انجمن» تصميم می­‌گيرد.

کلیه کسانی که مایل به عضویت در «انجمن آزادی اندیشه» هستند، با توجه به مطالب بالا می­‌بایست تقاضای خود را (همراه با خلاصه­‌ای از زندگی­نامه و فعالیت­‌های علمی خود) به نشانی زیر به هیئت­ مدیره ارسال کنند:

azadiandisheh.association [at] azadiandisheh.com