درباره انجمن

انجمن آزادی اندیشه، نهادی است مدنی و غیرانتفاعی و جمعی است متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران.

انجمن آزادی اندیشه، خود را به آزادی اندیشه و بیان و به سنجش و انتقاد روشنگرانه ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیت علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفت اعتبار آن ها در ایران متعهد می داند.

انجمن آزادی اندیشه، نهادی است مستقل، غیر حزبی، غیر ایدئولویک که برای اهداف زیر کوشاست:

  • یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آن ها و تقویت این علوم در ایران،
  • رشد روشنگری و گسترش آزادی اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت و گوی آزاد،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گوی سامان یافته میان روشنفکران ایران،
  • برقراری و یاری رساندن به گفت و گوی سامان یافته میان روشنفکران ایران و دیگر روشنفکران جهان به خصوص روشنفکران کشورهای همجوار ایران و منطقه ی خاورمیانه و آسیای مرکزی.